भगवान प्रतिको आस्था सबै ब्यक्तीमा हुनु जरुरी छ : प्रमुख प्रसास्किय यादव :: Nepal Post Dainik भगवान प्रतिको आस्था सबै ब्यक्तीमा हुनु जरुरी छ : प्रमुख प्रसास्किय यादव | Nepal Post Dainik