हातको प्रयोगविना त केही पनि सम्भव छैन आफ्ना यी अंगमा हात लगाउँदा अवश्य ध्यान पुर्याउनुहोस् । :: Nepal Post Dainik हातको प्रयोगविना त केही पनि सम्भव छैन आफ्ना यी अंगमा हात लगाउँदा अवश्य ध्यान पुर्याउनुहोस् । | Nepal Post Dainik